Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2015

Pasian a om takpi mah hiam?

Dotna: "Pasian a om takpi mah hiam? Pasian om ahih lam a kilak thei diam?"

Dawnna: Pasian om a hih lam mit muh in ki aki lak thei kei hi. Eite in Pasian om a hih lam upna tawh ih san ding ahihi, ci in Laisiangtho in hong gen hi. “ Upna a nei lo te in Pasian a lungdam sak zo kei hi.

Bang hang hiam cih leh Pasian kiangah a zuan mite in Pasian om ahih lam a um ding uh ahihi. Pasian azong khempeuh te in thaman a ngah ding uh hi” (Heb. 11:6). Pasian in a ut leh leitungmi khempeuh te tungah amah om a hih lam alak thei hi. Ahi zongin tua bangin Pasian in lak leh upna ki sam nawn lo ding hi. “ Tua khit ciangin Jesu in ama kiangah hih bang in a ci hi: ‘note in kei nong muh manun nong um thei uh hi; kei hong ku lo a hong um mit in thu pha ngah te a hi uh hi’”(John.20:29).

A hi zongin Pasian om a hih lam teti lah theih nang lampi om lo hi cih na a hi kei hi. Laisiangtho in, “Vantung in Pasian vang liatna a tangko hi. Vansangte in Pasian khutma hong lak hi. Nisim in a mau te in Pasian hoih…

I almost QUIT

Written by Dung Dung Ngaihte


Nikhat lungkia leh mangbang, lametna neinon lou a ka omlai in, Ka topsan di thilteng chin thupuk na ka bol laitak in, Pathian in thilnih hon ensak a. . . Kenle fern(loupa) toh bamboo (gua) te ka tuh lai in, vuahtui te pia in a poimoh hun un nisa te ka pia zel hi. Sawtlou in loupa pen hon pou khia pah a, hon khang hul hul hi, a teh te khong hon khanglian hiaihiai in etlawm mahmah hi. Himah leh gua pen bang mah hon pou khia nailou hi, kenle ka ngak lai hamham a.  Akum te hon ki vei in, kum nih lam in le bang mah ka mu naikei. Topsan dia kakisak laitak in loupa dan a hon sel khia ka mu hi, gua pen ana hi maimah a!!!!!!!!  Gua pen in a zung thuk tak a na kaih masak ziak ana hi a, loupa bang in a zoi kei a, khauh leh etlawm takin a dingkip zou hi. Huai ziak in TOPSAN KENKon muang veve - Lianding Guite (Paite Gospel Song)

Tuni'n bangteng hongtung diing hiam Zing chiang bang ni suak diam Mailam hun bang hong chidiing hiam Khatzong ken ka theilou, Toupa Nang k'on muang hi K'on muang veve, Toupa Bangteng hongtung zong Nang k'on muang hi K'on muang veve, Toupa Bang teng hongtung zong Nang k'on muang veve Honpi na mun ka theihlouh hang Honpi Pa ken thei ing Lunglau lou in ka zuizel diing Nang k'on muang veve hi, Toupa Nop hiam dah hiam ka tuah diingte Nang theihpihlouh omlou Kei thu hilou, Nang' thu hihen Pha na sak bang hongtung sak aw

Zotawi Lianu Zomi Hiphop New song 2015

A laa thu a nalh lua share shak mai ni..  hilele Zolianu te le mohsa tuan khang, chih chu Emi pasal te le adeih dan ua ki chingzou lou eihchia mo..