Pasian a om takpi mah hiam?

Dotna: "Pasian a om takpi mah hiam? Pasian om ahih lam a kilak thei diam?"

Dawnna: 
Pasian om a hih lam mit muh in ki aki lak thei kei hi. Eite in Pasian om a hih lam upna tawh ih san ding ahihi, ci in Laisiangtho in hong gen hi. “ Upna a nei lo te in Pasian a lungdam sak zo kei hi.

Bang hang hiam cih leh Pasian kiangah a zuan mite in Pasian om ahih lam a um ding uh ahihi. Pasian azong khempeuh te in thaman a ngah ding uh hi” (Heb. 11:6). Pasian in a ut leh leitungmi khempeuh te tungah amah om a hih lam alak thei hi. Ahi zongin tua bangin Pasian in lak leh upna ki sam nawn lo ding hi. “ Tua khit ciangin Jesu in ama kiangah hih bang in a ci hi: ‘note in kei nong muh manun nong um thei uh hi; kei hong ku lo a hong um mit in thu pha ngah te a hi uh hi’”(John.20:29).

A hi zongin Pasian om a hih lam teti lah theih nang lampi om lo hi cih na a hi kei hi. Laisiangtho in, “Vantung in Pasian vang liatna a tangko hi. Vansangte in Pasian khutma hong lak hi. Nisim in a mau te in Pasian hoih na hong pulak hi. Zan sim in amau te in Pasian pilna hong lak hi. Amau te hong gen thu te eite in kammal tawh ih za kei hi.

Amau te kiko na aw in leitung hong zel hi. Amau te kampauna pen leitung mong dong ki za thei hi” (Late 19:1-4) a ci hi. Vantunga om aksi te etna hangin a hi zong, Leitungih aliatna theih na hangtawh ahi zong, apiangna te lamdan na hang tawh a hi zong, leh nitum kuan ih hoih na hang tawh a hi zongin abawl Pasian om a hih na hong ki lang sak hi. Hih thu te a ki cin nai kei leh ih lungtang tawh in Pasian om a hih lam teti ki lak thei lai hi. Thuhilhna 3:11 na sungah, “… Amah in mihing te lungtang sungah atawn tung a ding lung ngulh theih na lungtang hong guan hi” a ci hi. Mi hingte in ih lungtang sung panin sihkhit ciangin hun dang khat om lai ci in ih thei a, Hih leitung a bei khit ciangin zong leitung dang khat omlai hi cih zong ih thei hi.

Ahi zongin hih upna pen a nial zong ki om thei kha ding hi. Ahi zongin eite sungah a hi zong ih kiim ih paam ah a hi zongin Pasian om ahih lam kua mah in a nial thei kei hi. Laisiangtho in Pasian om hi ci a ih nial loh ding hong gen khol hi. Tua in, “Mihai te in Pasian omlo hi,ci in a lungtang sungah ngaihsun uh hi” (Late.14:1) a hihi. Leitunga a om mi khempeuh te in Pasian om a hih lam um uh a hih leh hih a um sak na khat om cih na hongki lang sak hi.

Pasian om ahih lam Lasiangtho tawh a gen thuahna sungah, khuak ngaih sutna tawh agen nate zong a om hi. Amasa penpen in Pasian pen a dangna khempeuh sangin aom masa pen a hihna ih en ding hi. Hih upna pen a minthang mahmah khat a hihi. Hih pen Pasian ih a khiatna ahi, Pasian pen”adang a lian n ate dangin om masa zaw hi” cih tawh hong kipan hi.

Tua a hih manin hih upna a nei te in om hi cih pen omlo hi cih sangin lian zaw hi cih tawh hong ki pan hi. Tua ahih man in a dang na khempeuh te a pian ma in a lianpen khat om masa hi ci in a gen uh hi. Pasian pen om kei leh amah pen a lian pen a hi kei hi ci uh a,hih bang upna pen a tunga aki gen Pasiancih a khiat na tawh ki leh ngat hi.

Anih na ah apiang nate hangin Pasian om ahih na genna ahihi. Hih upna in hih leitung pen a hoih mahmah leh a lam dang mahmah in a ki bawl a hih manin a bawl Pasian om ding hi cih upna ahihi. Gentehna in, hih leitung pen ni tawh in tawm khat ki gamla ahih kei leh ki nai hi leh tulai tak in ih ngah nuntakna pen ih ngah kei ding hi ci uh hi.

Tulaitak a ih omna mun pen tawmkhat ki khel leh hih leitung a aom nuntak na nei khem peuh ki sia mang ding hi. Protein khat in 10243 a hihi.(10 nung ah bem 243 bang om cih na hi). Thagui khat pen protein tul tampi tawh in a ki bawl a hihi. Athumna ah a piang thute hangin Pasian om a hih na lahna ahihi.

Apiang thu khempeuh te in a hang nei ciat uh hi. Leitung leh a sunga om na khempeuh te pen a hang aom man in a piang a hihi. Na khempeuh a om theih na pen a hang khat a om man a hihi. Tua ahih manin na khempeuh a pian theih na dingin “aom sa nakhat” a om masak ding ki sam hi. Tua a “omsa na” pen Pasian a hihi.

Ali na pen ki uk natawh kisai upna ahihi. Mikhempeuh in ih zuih ding thukhun nei ciat uh hi. Mi khempeuh in a hoih leh a hoih lo thei ciat uh hi. Mi thahna, khemna, guktatna, gamtat hoih loh nate pen kua mah in a deih kei hi. Hih a hoih leh a hoih lo nate theihtheih na pen Pasian kiangpan hong pai a hih kei leh koi pan hong pai hi ding ahi hiam?

Hih thu khempeuh te pen mihing ngaih sutna hi a, mi hing te in a thu man Pasian hong thu hilhna te nial in mite ih khemna te a um ding uh hi. Rom. 1:25 na sungah, “ mite in Pasian thuman na nial in, abawl Pasian a biak ding sangin a ki bawl tawm nate a bia ding uh hi. Tua tawntung Pasian in minthanna ngah tawn tung ta hen! Amen.” Mihing te in Pasian a uplohna hangin mawhna dan tawh a ki pelh kei ding hi ci in Laisiangtho in a gen hi. “Hih leitung a ki piangsak na hangin Pasian vangliatna, septheihna leh Pasian a hih na ih mit tawh tel tak in ih mu khin hi. Mihing te in ama bawlsa na te ih mit tawh mu khin ih hih manin kuamah ki hehpih zo lo ding hi” (Rom. 1:20).

Pasian om a hih na “leitung pilna” a hih kei leh “teti leh theihna” omlo a hih manin mihing te in a um thei kei uh hi. Ataktak in ci le hang mihing tein Pasian khat bek om a hih lam a theih leh amau te in Pasian tungah a sepding leh ama kiangpan in mawhmaina ki sam a hih lam a theih ding uh ahihi (Rom. 3:23, 6:23). Pasian aom tak pi ahih leh amah ih zah tak dinga hihi. Pasian a om lo hi leh eite in Pasian thu khen ding lauh ding bangmah omlo hi. Tua ahih manin Pasian om lo hi ci a a um te in pilna nei te ih gen na te a um uh hi. A hizongin amau genna te ih et ciangin na khempeuh a bawl Pasian om a hih na zong hong lak veve lai hi. Pasian om a hih na a nial te pen Pasian a um lo te a hi uh hi.

Eite in Pasian om ahih lam bang ci theih ding i hi hiam? Christiante a dingin eite in Pasian pen nisim in hopih den a hih manin Pasian om a hih na hong lak thei hi. Ih Pasian pen mihing khat tawh kiho bangin ama aw ih zak theih loh hangin hong ompih a hih lam ih lungsim tawh ih thei hi. Honglam lah na zong ih thei hi. Hongitna zongih thei hi. Hong hehpihna zong eite in ih thei hi. Ih nuntakna sungah Pasian logal kuamah ih sep theih loh thupiang te zong ih thei hi. Pasian in eite hong honkhia in ih nuntak na hongki khek sak hi. Tua nate pen eite in ih sem zo kei hi. Tua a hih manin Pasian om a hih na ih san ding hi a, ama min ih phat den ding a hihi. Hih atung a aki gen thu te um a Pasian om a hih lam ih nial loh ding thupi hi. Atawpna ah Pasian om ahih lam eite in upna tawh ih san ding a hihi (Heb.11:6). Pasian upna pen mittaw lam pai tawh aki bang kei hi. Hih pen mitam pi paina sa mei vak omna mun lampi ah pai tawh aki bang a hi zaw hi.

http://www.gotquestions.org

0 comments:

I almost QUIT

Written by Dung Dung Ngaihte


Nikhat lungkia leh mangbang, lametna neinon lou a ka omlai in, Ka topsan di thilteng chin thupuk na ka bol laitak in, Pathian in thilnih hon ensak a. . . Kenle fern(loupa) toh bamboo (gua) te ka tuh lai in, vuahtui te pia in a poimoh hun un nisa te ka pia zel hi. Sawtlou in loupa pen hon pou khia pah a, hon khang hul hul hi, a teh te khong hon khanglian hiaihiai in etlawm mahmah hi. Himah leh gua pen bang mah hon pou khia nailou hi, kenle ka ngak lai hamham a. 
Akum te hon ki vei in, kum nih lam in le bang mah ka mu naikei. Topsan dia kakisak laitak in loupa dan a hon sel khia ka mu hi, gua pen ana hi maimah a!!!!!!!! 
Gua pen in a zung thuk tak a na kaih masak ziak ana hi a, loupa bang in a zoi kei a, khauh leh etlawm takin a dingkip zou hi.
Huai ziak in TOPSAN KEN0 comments:

Kon muang veve - Lianding Guite (Paite Gospel Song)


Kon munag veve
Tuni'n bangteng hongtung diing hiam
Zing chiang bang ni suak diam
Mailam hun bang hong chidiing hiam
Khatzong ken ka theilou, Toupa
Nang k'on muang hi
K'on muang veve, Toupa
Bangteng hongtung zong
Nang k'on muang hi
K'on muang veve, Toupa
Bang teng hongtung zong
Nang k'on muang veve
Honpi na mun ka theihlouh hang
Honpi Pa ken thei ing
Lunglau lou in ka zuizel diing
Nang k'on muang veve hi, Toupa
Nop hiam dah hiam ka tuah diingte
Nang theihpihlouh omlou
Kei thu hilou, Nang' thu hihen
Pha na sak bang hongtung sak aw

0 comments:

Zotawi Lianu Zomi Hiphop New song 2015
A laa thu a nalh lua share shak mai ni..  hilele Zolianu te le mohsa tuan khang, chih chu Emi pasal te le adeih dan ua ki chingzou lou eihchia mo..