Kon muang veve - Lianding Guite (Paite Gospel Song)


Kon munag veve
Tuni'n bangteng hongtung diing hiam
Zing chiang bang ni suak diam
Mailam hun bang hong chidiing hiam
Khatzong ken ka theilou, Toupa
Nang k'on muang hi
K'on muang veve, Toupa
Bangteng hongtung zong
Nang k'on muang hi
K'on muang veve, Toupa
Bang teng hongtung zong
Nang k'on muang veve
Honpi na mun ka theihlouh hang
Honpi Pa ken thei ing
Lunglau lou in ka zuizel diing
Nang k'on muang veve hi, Toupa
Nop hiam dah hiam ka tuah diingte
Nang theihpihlouh omlou
Kei thu hilou, Nang' thu hihen
Pha na sak bang hongtung sak aw

0 comments: