I almost QUIT

Written by Dung Dung Ngaihte


Nikhat lungkia leh mangbang, lametna neinon lou a ka omlai in, Ka topsan di thilteng chin thupuk na ka bol laitak in, Pathian in thilnih hon ensak a. . . Kenle fern(loupa) toh bamboo (gua) te ka tuh lai in, vuahtui te pia in a poimoh hun un nisa te ka pia zel hi. Sawtlou in loupa pen hon pou khia pah a, hon khang hul hul hi, a teh te khong hon khanglian hiaihiai in etlawm mahmah hi. Himah leh gua pen bang mah hon pou khia nailou hi, kenle ka ngak lai hamham a. 
Akum te hon ki vei in, kum nih lam in le bang mah ka mu naikei. Topsan dia kakisak laitak in loupa dan a hon sel khia ka mu hi, gua pen ana hi maimah a!!!!!!!! 
Gua pen in a zung thuk tak a na kaih masak ziak ana hi a, loupa bang in a zoi kei a, khauh leh etlawm takin a dingkip zou hi.
Huai ziak in TOPSAN KEN0 comments: