Lung aw dam in - Lianding Guite


1.Lungngaih mangbatna puakgik toh
Selung muanglou khattang kisa
Lamet neilou zaitha nemzou
Tawldamna Toupa ka hon zuan hi.


Lung aw dam in Tawldam in Nang hon it Jesu ah tawldam in


2.Bah leh liam in hatna neilou
Ka kha nang ngai in amau zel
Ka ginna hiai lei gamdai ah
Nang lou in Toupa ka hin zoulou.

3.Ka vai khempeuh nang kiang kon la'n
Na thu bang zel in hon pi'n
Pathian hoih leh hat nang na hi
Bangteng sang lian zaw na hi Toupa0 comments: