HON HUAINAWN IN

Toupa nasiam sa lei mihingte,
Nopna zongin ni sim in buai ung;
 Simlei thupi na te’n a hon pi zel; 
Nang hon ngilhung Toupa na tate’n, 
Huaiham na sung a kibual ta in, 
Duham nate’n aw a hon zouta 

Aw na mite nanglam a hei di’n Toupa na tate
 hon huai nawn in Lambang haih ung 
Toupa na huangsung pan’ 
Aw ka Pathian hon nuselou aw, 
Hehpih na in aw hon en lai in, 
Na khasiangin Toupa hon huai nawn in 

Itna akiam nisim a kiamzel, 
Lainat na zong tuibang in kiam a;
Hehpih nalui pite a kang zou ta,
Nang toh nunnuam kholhkhawm na munte,
Gitlouh nate’n aw a luah zou ta,
Honpi kiknawn in nahuang sung ah
Toupa aw tu ni in ka hon ngen, 
Koute a di’n aw na zah ngaihna;
Honpia in aw Toupa ka hon ngen hi,
Nang hehpih thei Pathian na hi a,
Itna aw nem in ka lung sung uah,
Honsam lai in la nang a ding in

0 comments: